Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur? (Mal Rejiminin Tasfiyesi)

Boşanmada mal paylaşımı, kural gereği evlilik birliği içinde edinilmiş malların taraflar arasında eşit şekilde paylaştırılmasıdır. Boşanmada mal paylaşımı için boşanma davasının yanı sıra ayrı bir hukuk davası açmak gerekir. Bu dava boşanma davasıyla beraber açılamaz.

Mal paylaşımı davası eğer boşanma davasıyla aynı anda ve fakat ayrı bir dava şeklinde açılırsa mahkeme, mal paylaşımı davasını inceleyip karara bağlamadan önce boşanma davasının görülerek karar vermesini bekler. Aile mahkemesinde görülen boşanma davasında karar verilip verilen karar kesinleştikten sonra mal paylaşımı davası incelenir.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşanmada mal paylaşımı, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen hükümlere göre yapılır. Hukukumuzda mal paylaşımında benimsenecek kurallar 01.01.2002 tarihinden önce yapılan evliliklerde farklı, söz konusu tarihten sonra yapılan evliliklerde farklıdır.

01.01.2002 tarihinden önce edinilen mallar hangi eşin üzerine kayıtlı ise mal o eşe ait kabul edilir. Zira bu tarihten önce geçerli olan Medeni Kanun, evlilikte mal ayrılığı rejimini kabul etmekte idi. Fakat bu tarihten sonra yürürlüğe giren Medeni Kanun farklı bir mal rejimi kabul etmiştir.

01.01.2002 tarihinden sonra yürürlüğe giren Medeni Kanun ile edinilmiş mallara katılma rejimi kabul edilmiştir. Bu rejime göre, evlilik birliğinde edinilen mallar kural gereği eşler arasında yarı yarıya paylaştırılır. Fakat bu paylaşıma istisna teşkil eden mallar da mevcuttur. Bu mallara birazdan değineceğiz.

Kişisel Mallar

Boşanmada mal paylaşımı yapılırken öncelikle taraflar kişisel mallarını geri alır. Zira kişisel mallar mal paylaşımına dahil değildir. Peki, kişisel mallar nelerdir?

 • Mal rejiminin başlangıcında taraflardan birine ait olan veya taraflardan birinin sonradan mirasla ya da herhangi bir biçimde karşılıksız kazanmayla elde ettiği malvarlığı değerleri,
 • Tarafların üçüncü kişilerden olan manevi tazminat alacakları,
 • Taraflardan birinin sadece şahsi kullanımına hasredilebilecek eşyalar,
 • Kişisel mallar yerine geçen değerler.

Yukarıdaki kişisel mallar taraflarca alındıktan sonra evlilik birliği içerisinde edinilmiş mallar taraflar arasında yarı yarıya paylaşılır.

Edinilmiş Mallar

Edinilmiş mallar yani taraflar arasında yarı yarıya paylaşılacak mallar şunlardır:

 • Çalışma karşılığı olan edimler,
 • Kişisel malların gelirleri,
 • SGK veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacıyla kurulan sanık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,
 • Çalışma gücünün kaybedilmesi sebebiyle ödenen maddi tazminatlar,
 • Edinilmiş malların yerine geçen değerler.

Boşanmada Mal Paylaşım Davası

Boşanmada mal paylaşımı davası, dava dilekçesinin görev – yetki sahibi mahkemeye yasal süresi içinde sunulmasıyla açılır. Boşanan taraflar arasında malların paylaşımı amacıyla açılan bu dava, boşanma kararının kesinleşmesini takiben 10 yıl içinde açılmalıdır. Zira bu 10 yıllık süre, dava zamanaşımı süresidir.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

Boşanmada mal paylaşımı davasının açılacağı mahkeme, aile mahkemesidir. Zira aile mahkemesi, söz konusu davayı incelemek ve karara bağlamakla görevli kılınmıştır. Yetkili mahkeme ise şu şekilde tayin edilir:

 • Mal rejimi eğer taraflardan birinin vefat etmesi sebebiyle son bulmuşsa vefat eden tarafın son ikametgahı mahkemesi yetkilidir.
 • Mal rejimi şayet boşanma kararıyla sona ermişse boşanma davasına bakmaya yetkili mahkeme, boşanmada mal paylaşımı davasında da yetkili mahkemedir.
 • Yukarıdaki durumlar dışındaki tüm ihtimallerde ise davalının ikametgahındaki aile mahkemesi, mal paylaşımı davasında görevli ve yetkili mahkemedir.

Dava Açma Süresi (Zamanaşımı)

Boşanmada mal paylaşımı davası 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Davanın bu süre zarfında açılması icap eder. Aksi takdirde dava açma hakkı kaybedilir. Bu süreçte bir boşanma avukatı yardımına başvurulması, gerek yasal sürelere riayet edilmesi gerekse telafisi mümkün olmayan kayıpların yaşanmaması bakımından son derece faydalı olacaktır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top